រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “អាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យឌីជីថលតេជោ – Techo Digital Talent Scholarship” ចំនួន១៥០កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២

  • 321
  • ដោយ vannak

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cadt.edu.kh%2Fscholarship%3Ffbclid%3DIwAR3fslI7rsZWR-gclE1D1g_9smqPXrVZ7MzCMVVg2suSeBhhsy0BJyQF2g8&h=AT3uAtPQ8-N6uQjKTzYIXjw_JH5zGWoEq5dWJLt3hm5WGxNzq69iD-tovLl5p5uBmPREDvKTgEjOKSeID8OvMiqvJByBQ65uBvSjYi9iDfBgkRqv1BrG1G2AYrKKXBbsB1Ju&tn=-UK-R&c[0]=AT1AK6lVg0HRcjqZxlpCXKPu3ERcTHa2oF7e46bTGGd4XvWdbqA0MlFLdJ1nPmDDSJdY9H-PoPP3S41UdQxrp-v3wWq2EDoVgIKEjmkDgwStp0nKNHH73kLLoG9Z0QKRikiDeA051xuzIn3wryFTwRGCEz-N1ychEjOol7ww9XqLZSk

អត្ថបទទាក់ទង