រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ព័ត៌មានអំពីកន្លែងស្នាក់នៅ ក្នុងខេត្តសៀមរាប​

សូមភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដែលមកកម្សាន្ត​នៅ​ខេត្តសៀមរាប អាចសាកសួរព័ត៌មានអំពីកន្លែងស្នាក់នៅ ក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបបាន​ តាមរយៈ​តំណរភ្ជាប់(Link) ខាងក្រោម៖

១. Rose Apple Group ៖
Website: https://roseapplegroup.com/
Facebook: https://www.facebook.com/RoseAppleVillas
Telegram: https://t.me/reservationroseapple

២. Koulen Hotel ៖
Website: https://www.koulenhotel.com/
Facebook: https://web.facebook.com/KoulenHotel
Instagram: https://www.instagram.com/koulenhotel/
Twitter: https://twitter.com/KoulenHotel

៣. ៖ Memoire Group ៖
Website: http://www.memoirepalace.com
Website: http://www.memoiresiemreaphotel.com
Website: http://www.memoiredangkor.com

៤. Sokhalay Angkor ៖
Website: https://www.sokhalayangkor.com/room-booking/

៥. Sokha Hotel ៖
Website: http://www.sokhahotels.com.kh/angkor/
Website: https://www.sokhahotels.com.kh/siemreap/

៦. Borei Angkor ៖
Website: http://www.boreiangkor.com

៧. ៖ Lotus Blanc Resort ៖
Website: http://www.lotusblancresort.com