រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ច្បាប់

ច្បាប់_ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ_ឆ្នាំ២០២២

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែម

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៩ថ្មី មាត្រា៨២ថ្មី មាត្រា១០៦ថ្មី៏ (មួយ) មាត្រា១១៩ថ្មី និង​មាត្រា១៣៧ថ្មី

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ_និងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មលើកទី៨

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្ដីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លើកទី១០ ឆ្នាំ២០២២