រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

បណ្ណសម្គាល់មន្ត្រីរាជការ សាលាខេត្តសៀមរាប

គោត្តនាម និងនាម/Name : អ៊ុក ពិស្តារ / Ouk Pisdar
 
ភេទ/Gender : ប្រុស /Male
 
អត្តលេខមន្ត្រីរាជការ/civil servant ID : 00000000011
 
តួនាទី/Position : មន្ត្រី
 
អង្គភាព/ Division : ការិយាល័យសរុប និងព័ត៌មាន នៃទីចាត់ការរដ្ឋបាល
 
លេខទំនាក់ទំនង / Contact: 061 666 588
 
Email: Oukpisdar@Gmail.com