រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាស

ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៥៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤២នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 89
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៧៣នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤៧នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 61
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៥៧នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 150
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៤៩នាក់ ជាសះស្បើយ៦២នាក់ និងស្លាប់ ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 60
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាបរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៣៧នាក់ ជាសះស្បើយ ៤១នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 121
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៣៩នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន១នាក់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 116
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៣៨នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 128
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាបរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន១១នាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 70
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ១៣នាក់ និងជាសះស្បើយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២០នាក់ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 108
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន២៩នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន១០នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 57
 • ដោយ vannak