រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាស

ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន៤៧នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន២៩នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន១នាក់ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

 • 306
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ១២៣នាក់ ជាសះស្បើយ ៤៧នាក់ និងស្លាប់២នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

 • 549
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៥០នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៩នាក់ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 924
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៦០នាក់ ជាសះស្បើយ១៦នាក់ និងស្លាប់ ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 556
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៩៥នាក់ ជាសះស្បើយ២៩នាក់ និងស្លាប់ ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 883
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៥៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤២នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 370
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៧៣នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤៧នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 430
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៥៧នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 482
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៤៩នាក់ ជាសះស្បើយ៦២នាក់ និងស្លាប់ ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 373
 • ដោយ vannak
ខេត្តសៀមរាបរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៣៧នាក់ ជាសះស្បើយ ៤១នាក់ និងស្លាប់ ចំនួន១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 • 612
 • ដោយ vannak