រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលបាលខេត្តសូមធ្វើការណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩

រដ្ឋបាលបាលខេត្តសូមធ្វើការណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដោយបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវអនុវត្តវិធានការសាមញ្ញៗ ដូចជា ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ការរក្សាសុវត្ថិភាពសង្គម ការរក្សា សុវត្ថិភាពបុគ្គល ការអនុវត្តអនាម័យស្អាតជានិច្ច និងការពាក់ម៉ាស់នៅពេលចាំបាច់ ជាពិសេសពេលធ្វើ ដំណើរ ឬចល័ត ឬមានបម្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ត្រូវអនុវត្តនូវវិធានការស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាចនសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង