រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពីការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុ ១៥ឆ្នាំឡើង​ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ អស់សុពលភាព ឬនឹងត្រូវអស់សុពលភាពព័ត៌មានលម្អិត​ និងទីតាំងមកបំពេញបែបបទស្នើសុំផ្តល់ជាថ្មីឡើងវិញ​ សូមអានសេចក្តីជូនដណឹងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង