រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរគំរូថ្មីអស់សុពលភាព ឬសល់រយៈពេល ៩០ថ្ងៃ អញ្ជើញបំពេញបែបបទប្តូរយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មី

ព័ត៌មានលម្អតិសូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង